ZUK新媒体/互动, 采用全新媒体简约图文报道设计理念,希望能帮到广大站长;

——————————————————————————————————————-

基本安装

1 在线安装模板;
2 后台-界面-风格管理-设置笨模板为默认电脑版;

——————————————————————————————————————-

修改方法

1 替换logo等图片文件在本模板的src文件夹中;
2 头部信息及文字在common文件夹中的header.php内修改;
3 底部信息在common文件夹中的footer.php内修改。

1-1G0301R93HS

发表回复

后才能评论